top of page

Tietosuojaseloste – Tennis Tuomola Oy

Päivitetty 28.4.2022

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Tennis Tuomola Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja, joita se kerää.

1. Rekisterinpitäjä

Tennis Tuomola Oy

Y-tunnus: 3257913-3

Kuusitie 10, 00270 Helsinki
 

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
 

Toimitusjohtaja Eero Tuomola

puh. +358 40 569 4425

sähköposti: info@tennistuomola.com
 

3. Käsiteltävät henkilötiedot
 

Keräämme henkilötietoja sinulta, kun käytät palvelujamme, tilaat lahjakortin tai uutiskirjeemme. Henkilötiedot, joita keräämme sinulta, voivat sisältää seuraavia tietoja:

·   Etu- ja sukunimi

·   Sähköpostiosoite

·   Puhelinnumero

·   Kotikaupunki

·   Suostumus markkinointiin/markkinointikielto

·   Tiedot asiakkaan tekemistä vuorovarauksista

·   Tiedot maksusuorituksista

·   Tiedot peruutuksista ja vuorojen käyttämisestä

·   Mahdolliset muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, jotka asiakas on meille antanut

 

4. Tietolähteet
 

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta, joka on varannut opetustunnin meiltä. Keräämme myös henkilötietoja henkilöltä, joka on rekisteröitynyt uutiskirjeemme tilaajaksi tai tilannut lahjakorttimme.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää yhteistyökumppaneidemme rekistereistä, yritysten verkkopalveluista ja sovelluksista sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

 

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen hallintaa ja kehitystä liittyviä tarkoituksia varten (asiakasviestintä, kuten asiakaspalautteet) ja asiakkaan suostumuksella markkinointitarkoituksiin (kuten sähköiset uutiskirjeet). Lisäksi käsittelemme henkilötietoja liiketoimintamme kehittämiseksi sekä tilastollisia ja analyyttisiä tarkoituksia varten. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen asiakkaan ja yrityksemme välillä ja tietyissä tilanteissa suostumukseen.

 

6. Henkilötietojen luovuttaminen
 

Me emme myy, vuokraa tai välitä henkilötietoja kolmansille henkilöille. Luovutamme henkilötietoja ainoastaan silloin, kun sovellettava laki edellyttää tietojen luovuttamista (esimerkiksi tietojen luovuttaminen toimivaltaisille viranomaisille).

Saatamme käyttää alihankkijoita tai palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä (tietojen käsittelijät), minkä lisäksi tietoja saatetaan käsitellä IT-järjestelmämme teknisen ylläpidon yhteydessä. Tietoja, joita luovutetaan kyseisille yhteistyökumppaneillemme, voidaan käyttää vain määrittelemiimme tarkoituksiin. Lisäksi pidämme huolen siitä, että kaikkiin soveltuviin kirjallisiin tietojenkäsittelysopimuksiin ja muihin soveltuviin sopimuksiin sisältyy ehdot siitä, että kaikkien sopimusosapuolten on otettava käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset menetelmät henkilötietojen suojaamiseksi.
 

Säilytämme henkilötietoja Euroopan talousalueella (ETA) tai maissa, joissa on vastaava tietosuojan taso. Tällaisissa maissa voimassa olevan tietosuojasääntelyn taso vastaa Suomessa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön tasoa. Jos toimeksiannon suorittaminen edellyttää meitä luovuttamaan tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, käytämme ainoastaan sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka käsittelevät henkilötietoja vastaavien periaatteiden mukaisesti kuin me.
 

7. Henkilötietojen säilytysaika
 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kun se on välttämätöntä soveltuvan lainsäädännön nojalla.

Säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen voimassaolon ajan, minkä jälkeen talletamme tiedot markkinointitarkoituksia varten. Uutiskirjeen tilausten osalta säilytämme henkilötietoja siihen asti, kunnes tilaus peruutetaan.
 

8. Henkilötietojen suojaaminen

 

Henkilötiedot säilytetään elektronisesti ja ne suojataan palomuureilla ja muilla teknisillä suojauskeinoilla. Ainoastaan tehtävään hyväksytyillä Tennis Tuomola Oy:n edustajilla on oikeus tarkastella ja päivittää tietoja.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on erilaisia oikeuksia liittyen hänen henkilötietoihinsa.

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastella hänen henkilötietojaan tietyin rajoituksin, oikeus saada virheelliset henkilötiedot oikaistuksi, rajoitettu oikeus saada henkilötiedot poistettua rekisteristä ja oikeus rajoittaa tai estää hänen henkilötietojensa käsittely.
 

Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa antamansa suostumus ja siten välttyä tulevaisuudessa tapahtuvalta markkinoinnilta. Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus saada hänen henkilötietonsa siirretyksi itselleen tai kolmannelle henkilölle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle (https://tietosuoja.fi/etusivu).
 

Kysymykset ja pyynnöt, jotka liittyvät rekisteröidyn oikeuksiin, tulee lähettää seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: info@tennistuomola.com.
 

10.  Tietosuojaselosteen muuttaminen
 

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja käytäntöjämme tietosuojan osalta ja varaamme oikeuden tarkistaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta, kun se on tarpeen. Muutokset lainsäädännössä tai sen tulkinnassa voivat myös johtaa siihen, että käytäntöjä on muutettava. Päivitetty tietosuojaseloste on saatavissa verkkosivuillamme osoitteessa tennistuomola.com.

bottom of page